Kjo platformë është edhe një mundësi e re për të informuar publikun, institucionet relevante dhe palët e interesit për kushtet në të cilat ndodhet trashëgimia kulturore e vendit ku jetojmë, dhe njëherit synon t’I përfshijë ata në vlerësimin dhe ruajtjen e saj... Më shumë

Çka është trashëgimia në rrezik?

Është listë që tregon gjendjen fizike të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Kjo listë synon të informoj komunitetin për kushtet në të cilat ndodhet trashëgimia kulturore e vendit ku jetojnë, dhe njëherit i fton qytetarët që të përfshihen në vlerësimin dhe ruajtjen e saj.

Lista