Kulla e Asllan Tupellës

Lokacioni Mitrovicë
Fshati Kqiq i Vogël
Gjendja Shumë e keqe
Shfrytëzueshmëria E pashfrytëzueshme
Lloji i objektit Kullë
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera