Kulla e Shaqë Hajdinit

Lokacioni Gjilan
Fshati Terziaj
Gjendja Pjesërisht e rrënuar
Shfrytëzueshmëria E pashfrytëzueshme
Lloji i objektit Kullë
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera