Shtëpi banimi – Kurtesh Sylejmani

Lokacioni Prishtinë
Gjendja Shumë e keqe
Lloji i objektit Shtëpi
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera