Shtëpi- Kullë e Baki Currit

Lokacioni Hani i Elezit
Fshati Dermjak
Gjendja Pjesërisht e rrënuar
Shfrytëzueshmëria E pashfrytëzueshme
Lloji i objektit Shtëpi
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera