Shtepia e familjes Ereneit

Lokacioni Prizren
Gjendja Shumë e keqe
Shfrytëzueshmëria E shfrytëzueshme
Lloji i objektit Shtëpi
Kategoria Trashëgimi Arkitekturore
Nënkategoria Monument/Ansambël

Të tjera